Polityka Prywatności

www.verstore.com

Vershold Poland Sp. z o.o.

 

Polityka Prywatności (obowiązująca od dnia 25 maja 2018 roku) 

 

Wiemy, że chcesz chronić swoje dane osobowe. Będziemy również starać się zachować najwyższą ostrożność przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych. Wychodząc z założenia maksymalnej ochrony Twojej prywatności, przygotowaliśmy Politykę Prywatności. Zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności, która przeprowadzi Cię przez nasze zasady co do gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania danych osobowych. Jeśli nie zgadzasz się na jakąkolwiek formę przetwarzania danych osobowych, opisaną w Polityce Prywatności, niezależenie od tego, czy jesteś zarejestrowanym czy też niezarejestrowanym użytkownikiem, nie korzystaj z naszej Strony Internetowej.

 

Polityka Prywatności ma charakter informacyjny i nie jest źródłem żadnych obowiązków Klienta Sklepu Internetowego.

 

Autorem niniejszej Strony Internetowej jest Vershold Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Żwirki i Wigury 16A, 02-092 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000629221, REGON 142114475.

 

I. Postanowienia ogólne

I.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub innych kanałów komunikacji z Klientem jest spółka Vershold Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Żwirki i Wigury 16A, 02-092 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000629221, REGON 142114475; adres e-mail: kontakt@verstore.pl, fax +48 22 846 34 17, tel. +48 22 376 27 91, +48 603 124 666 (opłata za połączenie według cennika właściwego operatora), zwaną dalej „Vershold”.

I.2. Wszelkie zwroty, słowa, wyrażenia, które rozpoczynają się wielką literą w Polityce Prywatności (między innymi Sklep Internetowy, Klient) zostały zdefiniowane w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronie www.verstore.pl.

I.3. Vershold przetwarza dane osobowe Klienta zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) (dalej również: „RODO”) oraz mając na uwadze przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017, poz. 1219 t.j. z dnia 2017.06.24, z późniejszymi zmianami). 

I.4. Vershold stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

I.5. Pojęcie „dane osobowe” stosowane w Polityce Prywatności obejmuje informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

 II.  Zakres ochrony i przetwarzania danych osobowych

II.1. Vershold chroni dane osobowe Klientów, osób odwiedzających Sklep Internetowy oraz osób, którzy udostępniają dane osobowe za pomocą innych kanałów komunikacji. W szczególności chronimy dane osobowe użytkowników www.facebook.com i wszelkich innych stron internetowych oznaczonych lub współoznaczonych marką Facebook, których zasady działania oparte są o postanowienia: https://www.facebook.com/legal/terms, dostarczane odpowiednio przez Facebook Inc. lub Facebook Ireland Limited, również za pomocą funkcji Facebook Lead Ads mającej na celu marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Vershold. Zasady przetwarzania danych osobowych przez Facebook zostały udostępnione na stronie: https://www.facebook.com/policy.php. Vershold nie ma wpływu na treść zasad przetwarzania danych osobowych przez Facebook.

II.2. Vershold może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), numer rachunku bankowego. Ponadto mogą być zbierane następujące dane osobowe: informacje zawarte w profilu użytkownika, potwierdzenie statusu użytkownika prywatnego, preferencje co do Konta Klienta, adres IP, system operacyjny, rodzaj przeglądarki, wersja przeglądarki, konfiguracja przeglądarki, nazwa dostawcy Internetu oraz inne informacje dotyczące rodzaju komputera i połączenia z Internetem służące do zidentyfikowania rodzaju urządzenia, nawiązania połączenia ze Stroną Internetową, umożliwiające wymianę danych, adres URL i adres IP strony internetowej, z której wszedł Klient lub został przekierowany na Stronę Internetową z datą i godziną, pełna historia kliknięć w postaci adresów URL wraz z datą i godziną, odwiedzane podstrony na Stronie Internetowej, uruchomione linki z datą i godziną, zapytania o usługi i złożone zamówienia, historia zakupów, transakcje zakończone i będące w toku, wyszukiwane frazy, produkty, usługi, koszyk zakupów, lista ulubionych produktów i informacje o płatnościach;

II.3. Przed rozpoczęciem gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych Klientów, Vershold prosi o wyrażenie na to zgody.

II.4. Cel i zakres przetwarzania danych osobowych wynikają ze zgody Klienta lub z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

II.5. Vershold zapewnia, że zbierane przez niego dane osobowe Klientów są:

a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą,

b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,

c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane,

d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;

e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;

f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

I.6. Vershold posiada techniczną możliwość komunikowania się z Klientem na odległość za pośrednictwem poczty elektronicznej. Klient w każdej chwili ma możliwość bezpośredniego kontaktu z Vershold za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Vershold, pisemnego listu wysłanego pocztą oraz drogą telefoniczną pod numerem telefonu Vershold lub w ramach Facebook.

I.7. Vershold przechowuje korespondencję z Klientem w celu realizacji odpowiedzi na pytania Klientów, realizacji postępowania reklamacyjnego oraz w celach statystycznych. Dane osobowe przetwarzane w ten sposób nie będą wykorzystywane do komunikacji z Klientem w celu innym niż realizacja zgłoszenia. W przypadku, gdy Klient kontaktuje się z Vershold za pomocą formularza, Vershold może zwrócić się do Klienta o przekazanie danych osobowych celem potwierdzenia tożsamości Klienta i umożliwienia kontaktu w danej sprawie. Przekazanie takich danych osobowych jest dobrowolne, może być jednak niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, które interesują Klienta.

I.8. Wszelkie informacje handlowe związane z działalnością Vershold mogą być przesyłane wyłącznie zgodnie z uprzednią zgodą Klienta w celu realizacji umowy o świadczenie usługi Newsletter.

III. Cele wykorzystywania danych osobowych Klientów przez Vershold

III.1. Mając na uwadze obowiązuje przepisy, jak i przede wszystkim bezpieczeństwo danych osobowych Klientów w każdym przypadku przetwarzania danych osobowych przez Vershold, cel i zakres przetwarzania danych wynikają ze zgody Klienta lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań Klienta w Sklepie Internetowym lub w ramach innych kanałów komunikacji z Klientem.

III.2. Vershold przetwarza dane osobowe tylko w następujących celach:

- umożliwienie składania zamówień na produkty i usługi na Stronie Internetowej i przetwarzanie zamówień;

- obsługa reklamacji i ewentualnych innych roszczeń,

- umożliwienie spersonalizowanego korzystania ze Strony Internetowej (m.in. dostosowanie treści ofert do preferencji Klientów); 

- zarządzanie, obsługa, utrzymanie i usprawnianie działania Strony Internetowej;

- przeprowadzenie analizy i badań zachowania Klientów;

- odpowiadanie na pytania Klientów oraz obsługa wniosków wysyłanych do Vershold;

- umożliwienie Klientom otrzymywania informacji na temat produktów i usług drogą e-mailową, telefoniczną, za pośrednictwem faksu, poprzez wysyłanie newslettera, wiadomości SMS i MMS (marketing bezpośredni);

- przesyłanie wiadomości dedykowanych Klientom (np. wysyłanie przypomnień, informacji natury technicznej, aktualizacji, ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa, wiadomości administracyjnych i biuletynów serwisowych);

- umożliwienie przekazania nagród, wysyłanie ankiet, informacji o loteriach, konkursach lub innych działaniach o charakterze promocyjnym;

- w celu realizacji umowy o świadczenie usługi Newsletter, dane osobowe mogą być przetwarzane również w celach marketingowych produktów lub usług podmiotów, z którymi współpracuje Vershold.

III.3. Vershold powiadomi Klienta o zamiarze wykorzystania danych osobowych dla celów innych niż wymienionych w Polityce Prywatności, jeśli będzie to wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami, a wykorzystanie danych osobowych w takim zakresie nastąpi po wyrażeniu zgody przez Klienta.

 

IV. Przekazywanie danych osobowych Klientów osobom trzecim

IV.1. Vershold nie sprzedaje, nie wymienia, nie wypożycza, nie ujawniam, nie przekazuje oraz nie udostępnia w inny sposób danych osobowych Klientów, za wyjątkiem sytuacji gdy Klient wyrazi na to uprzednią zgodę oraz za wyjątkiem opisanych poniżej okoliczności.

IV.2. Vershold może przekazać dane osobowe Klientów następującym podmiotom:

- wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Vershold - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską;

- wybranemu podmiotowi obsługującemu płatności w Sklepie Internetowym - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą;

- dostawcom usług hostingu lub usług teleinformatycznych, firmom serwisującym oprogramowanie, wspierającym Vershold w kampaniach marketingowych, jak również dostawcom usług prawnych i doradczych;

- podmiotom stosującym w Sklepie Internetowym pliki cookies;

- dostawcom usług prawnych (w szczególności kancelarie prawne i firmy windykacyjne) oraz usług  audytorskich i doradczych;

- innym podmiotom, którym Vershold powierzył przetwarzanie danych osobowych przy zachowaniu pełnej gwarancji zabezpieczenia danych osobowych Klientów.

IV.3. Każdorazowo katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Vershold wynika przede wszystkim z zakresu usług z jakich korzysta Klient oraz ze zgody Klienta, lub z przepisów prawa, oraz doprecyzowywany jest w wyniku działań Klienta w sklepie internetowym.

IV.4. Dane osobowe mogą zostać udostępnione, przez Vershold jeśli będzie to konieczne z uwagi na ochronę praw lub bezpieczeństwa Vershold, innych Klientów lub osób trzecich – w ramach  wykonania przepisów prawa.

 

V. Przekazywanie danych osobowych Klientów do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego)

V.1. Zebrane dane osobowe przechowywane i przetwarzane są na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem punktu X.

 

VI. Dobrowolność podania danych osobowych

VI.1. Podanie przez Klienta w Sklepie Internetowym danych osobowych jest dobrowolne, z tym zastrzeżeniem, że ich podanie jest niezbędne do skorzystania z określonych funkcjonalności Sklepu Internetowego, w tym do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży, rejestracji Konta lub zawarcia i wykonania Umowy o Świadczenie Usług, lub zapisania się do newslettera.

VI.2. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia odpowiedniej umowy danych wskazany jest uprzednio w Sklepie Internetowym, w ramach innych kanałów komunikacji z Klientem lub w Regulaminie. Konsekwencją niepodania Danych Osobowych może być brak możliwości skutecznego dokonania powyższych czynności.

  

VII. Podstawa przetwarzania danych osobowych przez Vershold

VII.1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klienta jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem, w tym m.in. realizacja zamówień, rozliczeń, komunikacji związanej ze świadczeniem usług, komunikacji za pośrednictwem formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Jeśli w trakcie rejestracji lub w czasie korzystania z Konta, Klient podał dane, których podanie było opcjonalne (np. wypełniając nieobowiązkowe pole w formularzu), to podstawą ich przetwarzania jest zgoda Klienta(art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

VIII.2. W celu obsługi reklamacji i ewentualnych innych roszczeń, podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Vershold (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

VII.3. W przypadku operacji przetwarzania danych w celach marketingowych, za wyjątkiem tych, które są realizowane w ramach newslettera, podstawą takiego przetwarzania jest wypełnienie celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Vershold lub jego partnerów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), przy czym wówczas partnerzy nie biorą udziału w przetwarzaniu danych Klienta.

VII.4. W zakresie w jakim partnerzy Vershold mogą mieć bezpośredni dostęp do tych informacji – podstawą prawną takiego przetwarzania jest wyrażona przez Klienta dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

VII.5. W pozostałych (innych) celach Dane Osobowe Klienta mogą być przetwarzane na podstawie:

- dobrowolnie wyrażonych zgód (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

- obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);

- niezbędności do innych niż wymienione powyżej celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Vershold lub przez stronę trzecią, w szczególności do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, prowadzenia korespondencji z Klientami, także za pośrednictwem formularzy kontaktowych (w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości Klientów), analiz rynkowych oraz statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 

VIII. Prawa Klientów w zakresie przetwarzania danych osobowych

VIII.1. Każdy Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do zmiany treści swoich danych osobowych.

VIII.2. W każdej chwili, Klient może wycofać zgodę dotyczącą Polityki Prywatności ze skutkiem na przyszłość oraz może skorzystać z opcji rezygnacji z newslettera.

VIII.3. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, w tym prawo dostępu do własnych danych osobowych, prawo żądania ich aktualizacji, poprawiania i usunięcia oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach ustawy o ochronie danych osobowych.

VIII.4. W razie wykazania przez Klienta, że dane osobowe są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, Vershold jest obowiązany, bez zbędnej zwłoki, do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania kwestionowanych danych lub ich usunięcia, chyba że dotyczy to danych osobowych, w odniesieniu do których tryb ich uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania określają przepisy prawa.

VIII.5. Każdemu Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII.6. Każdemu Klientowi przysługuje prawo do przenoszenia Danych Osobowych, które dostarczył Vershold i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy.

VIII.7. Każdemu Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia każdej wyrażonej Administratorowi zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

VIII.8. Każdemu Klientowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go Danych Osobowych dokonywanego w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej, w tym w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu, w tym profilowania (jeżeli nie ma innych ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania nadrzędnych wobec interesów Klienta).

 

IX. Okres przechowywania danych osobowych

IX.1. Dane osobowe mogą być przechowywane przez Vershold przez okres:

a) wynikający z regulacji księgowych i podatkowych, które zobowiązują Vershold do przechowywania dokumentacji księgowej oraz

b) ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń, co następuje po upływie dwóch lat od zawarcia umowy

– w zależności od tego, który z tych dwóch okresów (a albo b) jest dłuższy.

IX.2. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klienta, dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej wycofania.

IX.3. Dane Osobowe mogą być przechowywane przez okres korzystania ze Sklepu Internetowego (przy czym mogą zostać usunięte po trzech latach od ostatniej aktywności Klienta w ramach Sklepu Internetowego).

IX.4. W przypadku działań marketingowych dane osobowe mogą być przechowywane do czasu wniesienia przez Klienta sprzeciwu, a jeśli związane są z technologią cookies i podobnymi, w zależności od kwestii technicznych, do czasu usunięcia tych plików przy pomocy ustawień przeglądarki / urządzenia (przy czym usunięcie plików nie zawsze jest tożsame z usunięciem Danych Osobowych uzyskanych za pośrednictwem tych plików, stąd możliwość sprzeciwu).

 

X. Pliki „Cookies”

X.1. Vershold w zakresie swojej działalności marketingowej korzysta z Google Analytics i Facebook Lead Ads, które to podmioty korzystają z plików cookies. Usługa Google Analytics dostarczana jest przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

X.2. Stosowana przez Google Analytics technologia plików cookies zbiera informacje o każdej osobie odwiedzającej Sklep Internetowy, poniższe postanowienia Polityki odnoszą się do osób, które korzystają ze Sklepu Internetowego, niezależnie czy pozostają jego Klientami.

X.3. Google Analytics, wykorzystuje pliki Cookies (ciasteczka) do analizowania sposobu korzystania ze Sklepu Internetowego. Pliki Cookies są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby korzystającej ze Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta osoba korzystająca ze Sklepu Internetowego).

X.4. Vershold może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających Sklep Internetowy w następujących celach:

- identyfikacji Klientów jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;

- zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka;

- zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;

- dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;

- prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego.

X.5. Informacje uzyskane za pomocą plików Cookies są zapisywane na serwerach wykorzystywanych przez Google Inc, w tym na terytorium Stanów Zjednoczonych. W przypadku aktywowania anonimizowania adresu IP podczas korzystania ze Sklepu Internetowego adres IP zostanie skrócony jeszcze w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub innych będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przekazany do Stanów Zjednoczonych i tam skrócony.

X.5. Przeglądarki internetowe oraz urządzenia dostępne na rynku domyślnie akceptują zapisywanie plików Cookies. Możliwe jest określenie warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub urządzenia. Oznacza to, że można częściowo ograniczyć lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies. Należy mieć na względzie, że stosowanie ograniczeń w zapisywaniu plików cookie, może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze Sklepu Internetowego. X.6.W przypadku wyrażenia zgody przez Klienta, w tym na prezentowanie, tworzenie, przyznanie i realizację dedykowanych reklam, ofert lub promocji (rabatów) dostosowanych do jego preferencji, może ona zostać w dowolnym momencie wycofana - nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

X.7. Możliwe jest ogólne uniemożliwienie przekazywania danych z urządzenia Użytkownika do Google Analytics z wykorzystaniem plików Cookies (włącznie z przekazywaniem adresu IP) poprzez pobranie dostępnej pod następującym adresem wtyczki do przeglądarki dostarczanej przez Google Inc i jej zainstalowanie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl .

X.8. Szczegółowe informacje o zasadach na jakich działają powyższe usługi, w tym o zasadach zbierania i przetwarzania danych dostępne są tutaj: www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/.

X.9. W zależności od celów i podstawy prawnej przetwarzania Danych Osobowych zebranych przez pliki cookies, mogą one być przechowywane przez czas wskazany w pkt IX Polityki. Zebrane pliki cookies Dane Osobowe dotyczące osoby niebędącej Klientem, będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu. Vershold może usunąć Dane Osobowe, jeśli przez 3 lata nie zostaną one wykorzystane do celów marketingowych chyba, że przepisy prawa będą zobowiązywać Vershold do dłuższego przetwarzania Danych Osobowych. Część Danych Osobowych może być przechowywana dłużej na wypadek, gdyby osoba odwiedzająca Sklep Internetowy, miała wobec Vershold jakiekolwiek roszczenia lub w celu dochodzenia roszczeń przez Vershold lub ochrony przed roszczeniami (również osób trzecich), przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. W każdym wypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

 

XI. Bezpieczeństwo danych osobowych

Vershold stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych adekwatną do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Vershold odpowiednio udostępnia np. następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych Osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

 

XII. Postanowienia końcowe

XII.1. Strona Internetowa może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Strony te znajdują się poza kontrolą Vershold i w związku z tym Vershold nie może ponosić i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za inne strony internetowe, ich treść i politykę prywatności. Zasady polityki prywatności innych stron internetowych mogą być inne od Polityki Prywatności Vershold. Vershold rekomenduje zapoznanie się z treścią polityk prywatności stosowanych na innych stronach internetowych.

XII.2. Podstawą do podejmowani jakichkolwiek działań związanych z przetwarzaniem danych osobowych jest uprzednia dobrowolna zgoda udzielona przez Klienta lub przepisy prawa.

XII.3. Polityka Prywatności, wobec zmian funkcjonalnych Strony Internetowej albo zmian w przepisach prawa, może zostać zaktualizowana. W takim wypadku, Vershold opublikuje na Stronie Internetowej nową treść polityki prywatności. Wraz z każdą zmianą nowa wersja polityki prywatności będzie się pojawiać z nową datą.

 

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.

 

Copyright © 2017 Vershold. All rights reserved.