Kraj i język

Kraj

Język

Przełącznik Nav
Mój koszyk

WYCIĄG Z REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO
WWW.VERSTORE.COM
(dalej: Wyciąg)

 1. Niniejszy wyciąg z „Regulaminu sklepu internetowego www.verstore.com” (dalej jako: Regulamin) obejmuje zarys postanowień Regulaminu przedstawiający podstawowe informacje dotyczące praw i obowiązków Klientów oraz Vershold związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego. Wszystkie szczegółowe kwestie związane z zasadami funkcjonowania Sklepu Internetowego, świadczenia za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych oraz dokonywania zakupu Produktów określone są w pełnym tekście Regulaminu dostępnym tutaj. Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie pod następującym adresem www.verstore.com/regulamin, skąd Klienci mogą w każdym czasie przeglądać oraz zapisać Regulamin w pamięci komputera w formacie PDF, a także sporządzić jego wydruk.
 2. Każdy Klient na etapie zakładania Konta lub przed dokonaniem zakupu Produktu w Sklepie Internetowym zobowiązany jest do pobrania pełnego tekstu Regulaminu oraz do zapoznania się z jego kompletnym tekstem. Bez uprzedniego pobrania pełnej wersji Regulaminu na urządzenie końcowe Klienta oraz bez złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z pełną wersją Regulaminu i akceptacji jego postanowień Klient nie może założyć Konta, ani dokonać zakupu Produktu/Produktów w Sklepie Internetowym.
 3. Wszelkie wyrażenia pisane w niniejszym Wyciągu dużą literą mają znaczenie nadane im odpowiednimi postanowieniami Regulaminu (sekcja DEFINICJE lub ewentualnie inne postanowienia Regulaminu), chyba że w niniejszym Wyciągu wyraźnie postanowiono inaczej.
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. USŁUGI ELEKTRONICZNE

  1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.verstore.com
  2. Sklep Internetowy prowadzony jest przez spółkę Vershold Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Żwirki i Wigury 16A, 02-092 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000629221, REGON 142114475; kontakt: adres e-mail: kontakt@verstore.com, fax +48 22 846 34 17, tel. +48 22 376 27 91, +48 603 258 866 (opłata za połączenie według cennika właściwego operatora), zwaną dalej „Vershold”.
  3. Vershold w ramach Sklepu Internetowego prowadzi zorganizowaną sprzedaż Produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem sieci Internet.
  4. Oferta Sklepu Internetowego, a w rezultacie Regulamin skierowane są wyłącznie do Klientów będących Konsumentami, korzystających ze Sklepu Internetowego, Usług Elektronicznych lub zawierających Umowy Sprzedaży w celach nie związanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają zastosowania do Klientów nie będących Konsumentami.
  5. Za pośrednictwem Strony Internetowej i/lub Sklepu Internetowego Vershold może świadczyć na rzecz Klientów Usługi Elektroniczne opisane szczegółowo w Regulaminie, w szczególności:
   1. prezentacja Produktów w Sklepie Internetowym, w tym również umożliwianie Klientom składania Zamówień oraz zawierania Umów Sprzedaży, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
   2. prowadzenie Konta,
   3. umożliwienie Klientom korzystania z usług Koszyka;
   4. umożliwienie przeglądania i publikowania Treści w ramach Sklepu Internetowego;
   5. Newsletter.
  6. Korzystanie ze Sklepu Internetowego i/lub korzystanie z Usług Elektronicznych wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system informatyczny, z którego korzysta Klient wymagań technicznych opisanych w Regulaminie.
  7. Szczegółowe zasady dostępu do poszczególnych Usług Elektronicznych oraz zasady i warunki korzystania przez Klientów z poszczególnych Usług Elektronicznych, w tym zakres każdej z Usług Elektronicznych, a także zasady rezygnacji z możliwości korzystania z Usług Elektronicznych oraz sposób i zasady zgłaszania i rozpatrywania reklamacji związanych ze świadczeniem Usług Elektronicznych opisane są w Regulaminie dostępnym tutaj.
  8. Korzystając z Usług Elektronicznych lub korzystając ze Sklepu Internetowego Klient powinien czynić to zgodnie z prawem, Regulaminem, a także zgodnie z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego oraz w taki sposób, aby nie zakłócać funkcjonowania Vershold lub Sklepu Internetowego, jak również aby nie zakłócać korzystania z nich na rzecz Klienta lub innych osób (innych Klientów). Szczegółowe obowiązki Klienta związane z zasadami korzystania ze Sklepu Internetowego i Usług Elektronicznych, w szczególności zakazy i nakazy określonego postępowania opisane są szczegółowo w Regulaminie.
 2. SPRZEDAŻ PRODUKTÓW (UMOWA SPRZEDAŻY) I CENY

  1. Produkty, których zakup w Sklepie Internetowym umożliwia Vershold są szczegółowo opisane na poszczególnych podstronach dotyczących każdego z Produktów. Na podstronie każdego Produktu znajdują się w szczególności główne cechy świadczenia (Produktu), w tym nazwa i zdjęcie Produktu, Cena, informacja o właściwościach – w szczególności o rodzaju, marce Produktu, jego przeznaczeniu, specyfikacja techniczna. Ponadto w ramach opisu Produktu Vershold udostępnia informacje o dostępności Produktu w magazynie Vershold.
  2. Sprzedaż Produktów w ramach Sklepu Internetowego odbywa się w drodze Zamówienia złożonego Vershold przez Klienta na odległość poprzez Stronę Internetową www.verstore.com. Przez złożenie przez Klienta Zamówienia należy rozumieć kliknięcie przez Klienta na stronie Sklepu Internetowego przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
  3. Umowa Sprzedaży jest zawierana pomiędzy Klientem a Vershold z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, w wyniku i w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, co jest równoznaczne z wpływem Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego (przy czym Umowa Sprzedaży jest zawierana pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem).. Umowa Sprzedaży określa w szczególności Produkt, jego główne cechy, Cenę, koszty wysyłki oraz inne istotne warunki. W przypadku, gdy Klient złoży Zamówienie lub Zamówienia na kilka Produktów każdy z takich Produktów traktowany jest jako przedmiot odrębnej Umowy Sprzedaży.
  4. Składając Zamówienie Klient dokonuje wyboru Produktu, w szczególności określając ilość (w sztukach) zamawianego Produktu oraz wybiera sposób dostawy oraz płatności Ceny (wraz z ewentualnymi dodatkowymi opłatami, w szczególności kosztami dostawy Produktu do Klienta).
  5. Ceny na stronie/podstronie każdego Produktu podawane są w wartości brutto (zawierają wszelkie należne podatki i cła).
  6. Do Ceny Produktu należy doliczyć koszty dostawy Produktu do Klienta w wysokości uzależnionej od wybranego przez Klienta sposobu dostawy Produktu wskazanej każdorazowo na stronie/podstronie Produktu i/lub dodatkowo w procesie składania Zamówienia na etapie „Podsumowanie i płatność”.
  7. Szczegółowa procedura składania Zamówienia, zasady i sposób dokonywania wszelkich modyfikacji Zamówienia, zasady dokonywania wyboru sposobu dostawy oraz metody płatności uregulowana jest w Regulaminie dostępnym tutaj.
 3. SPOSOBY PŁATNOŚCI

  1. Vershold umożliwia skorzystanie przez Klienta z następujących sposobów płatności za złożone Zamówienie:
   1. płatność z góry:
    1. płatność za pośrednictwem serwisu "PayPal",
    2. płatność za pośrednictwem serwisu „PayU”,
    3. płatność tradycyjnym przelewem bankowym na rachunek bankowy Vershold;
   2. płatność przy odbiorze:
    1. płatność przy odbiorze („Płatność za pobraniem”).
  2. Każdorazowo aktualnie możliwe sposoby płatności określone są w Sklepie Internetowym w zakładce „FAQ” i „Metody płatności” dostępnej w zakładce „Obsługa Klienta” na górze Strony Internetowej
  3. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem zewnętrznych dostawców usług płatniczych.
  4. W przypadku wyboru przez Klienta jednej z opcji płatności z góry Klient powinien dokonać tej płatności bezpośrednio po złożeniu Zamówienia. Nieuiszczenie płatności w ciągu 12 godzin od złożenia Zamówienia, a następnie w dodatkowym 2 - dniowym terminie spowoduje anulowanie Zamówienia, a w konsekwencji brakiem wysyłki do Klienta Produktu objętego Zamówieniem.
  5. W przypadku dokonania wyboru przez Klienta metody płatności za Produkty przy odbiorze „Płatność za pobraniem” Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki z Produktem. Odmowa odbioru Produktu, pomimo wyznaczenia dodatkowego odpowiedniego terminu do zapłaty, jest warunkiem rozwiązującym Umowę Sprzedaży. Klient może również we wskazanym terminie anulować Zamówienie bez ponoszenia konsekwencji, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
  6. Szczegółowe zasady dokonywania płatności za Zamówienia opisane są w Regulaminie, którego kompletna treść znajduje się tutaj.
 4. DOSTAWA, CZAS REALIZACJI, ODBIÓR ZAMÓWIENIA

  1. Vershold umożliwia skorzystanie przez Klienta z następujących sposobów dostarczenia Produktu/Produktów objętego/objętych Zamówieniem:
   1. dostawa przez kuriera GLS na adres wskazany przez Klienta,
  2. Wyłączona jest możliwość odbioru osobistego Produktów przez Klienta.
  3. Dostawa Produktu może być realizowana na terytorium Polski oraz poza granice Polski (do wybranych krajów wskazanych w zakładce „FAQ” i „Dostawa” dostępnej w zakładce „Obsługa Klienta” na górze strony w Sklepie Internetowym). Koszty wysyłki poza granice Polski są uzależnione w szczególności od miejsca przeznaczenia oraz od wagi paczki.).
  4. Dostawa zamówionego/-ych przez Klienta Produktu/-ów jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej lub Vershold wprowadzi stosowną Promocję dotyczącą zasad dostawy Produktów.
  5. Vershold informuje Klientów o dostępnych sposobach i kosztach dostawy Produktów w zakładce „FAQ” i „Dostawa” dostępnej w zakładce „Obsługa Klienta” na górze strony w Sklepie Internetowym oraz każdorazowo w procesie składania Zamówienia.
  6. Termin wysyłki Produktu do Klienta od momentu zaksięgowania płatności wynosi do 2 dni roboczych, termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do dwóch dni roboczych, chyba że na podstronie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin dostawy, przy czym nie może być on dłuższy niż 30 dni kalendarzowych. W razie opóźnienia Vershold w realizacji dostawy Produktów, Klient może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania rzeczy, a po jego bezskutecznym upływie, Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży, niezależnie od odstąpienia od Umowy z innych przyczyn.
  7. Szczegółowe zasady i tryb realizacji Zamówień opisane są w Regulaminie, którego kompletna treść znajduje się tutaj.
 5. REKLAMACJE (RĘKOJMIA ORAZ GWARANCJA)

  1. Vershold zobowiązany jest dostarczyć Klientowi zamówiony Produkt bez wad.
  2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Vershold względem Klienta - jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) - są określone w przepisach ustawy Kodeks Cywilny, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego. W szczególności Vershold odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem, jeżeli Produkt (rzecz sprzedana) ma wadę fizyczną lub prawną. Wada fizyczna, zgodnie z art. 5561 Kc, polega na niezgodności rzeczy sprzedanej (Produktu) z Umową Sprzedaży.
  3. Vershold jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie Produktu w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży lub w chwili wydania mu Produktu. Vershold jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktu, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Produkcie w tej samej chwili.
  4. Zakres uprawnień przysługujących Klientowi z tytułu odpowiedzialności Vershold na podstawie przepisów dotyczących rękojmi za wady rzeczy sprzedanej (Produktu) regulują przepisy Kc, w szczególności zaś przepisy art. 560 – 562 Kc oraz przepis art. 566 Kc. W szczególności Klient może:
   1. złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny Produktu albo oświadczenie odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Vershold niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę taką usunie. Klient nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli wada Produktu jest nieistotna;
   2. żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady Produktu. Vershold jest zobowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Koszty wymiany lub naprawy Produktu ponosi Vershold. Vershold obowiązany jest przyjąć od Klienta rzecz wadliwą (Produkt) w razie wymiany Produktu na wolny od wad lub w razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży z zastrzeżeniami i na zasadach określonych w odpowiednich przepisach Kodeksu cywilnego oraz w Regulaminie.
  5. Vershold odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna Produktu zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia odebrania Produktu przez Klienta. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku, gdy Klientem jest Konsument bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu. W terminie dwóch lat od wydania Klientowi będącemu Konsumentem Produktu Klient będący Konsumentem może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży albo obniżeniu ceny z powodu wady Produktu. Jeżeli Klient żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Produktu lub usunięcia wady Produktu.
  6. Szczegółowe zagadnienia związane z prawami i obowiązkami Klienta związanymi z rękojmią za wady fizyczne lub prawne Produktu uregulowane są w przepisach art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego oraz w kompletnym tekście Regulaminu dostępnym tutaj.
  7. Produkty prezentowane w Sklepie Internetowym mogą być objęte gwarancją jakości Vershold (w Regulaminie i Wyciągu również jako: Gwarancja). Gwarantem w takim przypadku jest Vershold. Informacja o tym, czy dany Produkt objęty jest Gwarancją, a także szczegółowe warunki Gwarancji, w tym czas jej trwania (liczony od dnia odebrania przez Klienta Produktu) są wówczas podawane każdorazowo na podstronie danego Produktu w Sklepie Internetowym oraz dodatkowo mogą być podane w zakładce „FAQ” dostępnej w zakładce „Obsługa Klienta” wyświetlonej na górze strony Sklepu Internetowego. Odpowiedzialność Vershold z tytułu Gwarancji – o ile Vershold podał informację o udzieleniu Gwarancji na dany Produkt) obejmuje tylko wady Produktu powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym Produkcie.
  8. W ramach Gwarancji Klient może żądać od Vershold nieodpłatnej wymiany wadliwego Produktu na wolny od wad lub nieodpłatnego naprawienia Produktu (usunięcia jego wady), o ile wady Produktu ujawnią się w ciągu terminu Gwarancji podanego do wiadomości Klienta w sposób wskazany w pkt 7 powyżej. W celu uchylenia wątpliwości uprawnienia z tytułu Gwarancji nie obejmują uprawnienia do zwrotu zapłaconej Ceny (w całości lub w części) ani do zapewnienia przez Vershold innych usług poza wyraźnie i jednoznacznie określonymi w niniejszym ustępie.
  9. Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktu niezależnie od uprawnień wynikających z Gwarancji udzielonej przez Vershold. Wykonanie uprawnień z Gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Vershold z tytułu rękojmi. Jednakże w razie wykonywania przez Klienta uprawnień z Gwarancji na Produkt bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Vershold o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Vershold wykonania obowiązków wynikających z Gwarancji albo od dnia bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.
  10. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w każdy sposób wygodny dla Klienta, w szczególności zaś może zostać złożona pisemnie na adres: pisemnie na adres: Żwirki i Wigury 16a, 02-092 Warszawa; w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@verstore.com, faksem na numer +48 22 84634 17, telefonicznie na numer BOK. +48 22 376 27 91, +48 603 258 866.
  11. Vershold ustosunkuje się do reklamacji Klienta i/lub wykona swoje obowiązki wynikające z rękojmi za wady Produktu lub z Gwarancji niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia przez Klienta. Jeżeli Vershold nie udzieli odpowiedzi na reklamację Klienta we wskazanym terminie, uważa się, że uznał reklamację.
  12. Szczegółowe postanowienia regulujące zasady odpowiedzialności Vershold z tytułu rękojmi za wady Produktu lub Gwarancji opisane są w kompletnej treści Regulaminu dostępnej tutaj, zaś w sprawach nieuregulowanych w Wyciągu (i Regulaminie), a dotyczących Gwarancji oraz rękojmi za wady fizyczne lub prawne Produktu stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
 6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

  1. Klient będący Konsumentem, ma prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, innych aniżeli przewidziane przez przepisy prawa, w terminie 14 (czternastu) dni liczonym od dnia, w którym Klient objął Produkt/Produkty w posiadanie lub od dnia, w którym wskazana przez Klienta osoba trzecia inna niż przewoźnik objęła Produkt w posiadanie, zaś w przypadku, gdy:
   • Umowa Sprzedaży obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części Produktów,
   • Umowa Sprzedaży polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
  2. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy Sprzedaży, składając Vershold oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu (ponadto wzór formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży, zawarty jest także w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2017 poz. 683 ze zm.).
  3. Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wystarczy wysłanie przez Klienta będącego Konsumentem do Vershold - przed upływem terminu wskazanego w ust. 1 powyżej - jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
  4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży Konsument może złożyć w formie pisemnej na adres: Żwirki i Wigury 16a, 02-092 Warszawa. Klient będący Konsumentem może również złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: info@verstore.com, faksem na numer + 48 22 846 34 17.
  5. W przypadku skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży Vershold zwróci Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta będącego Konsumentem o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, wszystkie dokonane przez Klienta płatności, w tym koszty dostawy Produktu. Vershold może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  6. Klient będący Konsumentem, który odstąpił od Umowy Sprzedaży ma obowiązek zwrócić Produkt/Produkty do Vershold lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Vershold do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu/Produktów przed jego upływem. Klient powinien odesłać Produkty na adres: Łubińska 10, 05-532 Łubna.
  7. Klient będący Konsumentem zwracający Produkt do Vershold w następstwie odstąpienia od Umowy Sprzedaży ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do Vershold, w szczególności koszty odesłania Produktu za pośrednictwem poczty ustalone według cennika operatora pocztowego. Koszt zwrotu zostanie zwrócony zgodnie z regulacjami opisanymi na: https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/ 
  8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, o których mowa w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2017 poz. 683 ze zm.).
  9. Szczegółowe postanowienia regulujące zagadnienia związane z prawem odstąpienia od Umowy Sprzedaży na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2017 poz. 683 ze zm.) znajdują się w pełnej wersji Regulaminu dostępnej tutaj.
 7. LICENCJA

  1. Prawa do Treści, które zostały udostępnione lub zamieszczone przez Vershold lub na jego zamówienie/zlecenie w ramach Sklepu Internetowego lub na Stronie Internetowej lub też prawa do wykorzystywania takich Treści (w tym ich publikacji na Stronie Internetowej i wykorzystywania w Sklepie Internetowym) przysługują Vershold z mocy prawa lub na podstawie stosownej czynności prawnej. Wszystkie takie przysługujące Vershold prawa do Treści podlegają ochronie prawnej.
  2. Klient korzystający ze Sklepu Internetowego jest uprawniony do korzystania z Treści, o których mowa w ust. 1 powyżej nieodpłatnie, a także do korzystania z Treści zamieszczanych zgodnie z przepisami prawa i już rozpowszechnionych przez innych Klientów w ramach Sklepu Internetowego, jednak wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego, na terenie całego świata, jednakże bez prawa do ich jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania.
  3. Klient - w momencie umieszczenia takich Treści, w szczególności grafiki, komentarzy, opinii lub wypowiedzi na Koncie lub w innym miejscu Strony Internetowej lub Sklepu Internetowego - udziela niniejszym Vershold niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) każdą dopuszczalną techniką tych Treści, na terytorium całego świata.
  4. Szczegółowe zagadnienia dotyczące licencji na korzystane z Treści przedstawione są w pełnej wersji Regulaminu dostępnej tutaj.
 8. POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Vershold jako administratora danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  2. Wszelkie szczegółowe postanowienia, kwestie oraz wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta umieszczone w dokumencie „POLITYKA PRYWATNOŚCI” w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej na stronie Sklepu Internetowego.
 9. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

  1. Vershold informuje niniejszym, że Klient będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
  2. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny dla Vershold i Klienta będącego Konsumentem.
  3. Zasady prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie określone są przepisami ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, Dz.U.2016 poz. 1823) oraz innymi odrębnymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego (w tym w przepisami regulującymi zasady funkcjonowania podmiotów właściwych w zakresie rozwiązywania sporów konsumenckich).
  4. Klient może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR. Platforma ODR (Online Dispute Resolution jest oznaczeniem jednej z możliwości ADR - Alternative Dispute Resolution) stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami. Zgodnie z dyspozycją Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. poniżej udostępniamy łącze elektroniczne do platformy ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 10. ZMIANA REGULAMINU I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Regulamin może zostać zmieniony przez Vershold w przypadkach wskazanych w pełnej wersji Regulaminu dostępnej tutaj, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa regulujących sprzedaż Produktów lub świadczenie Usług Elektronicznych przez Vershold za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
  2. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia wysłania informacji o zmianie w sposób opisany w Regulaminie. Zmiana Regulaminu pozostaje bez jakiegokolwiek znaczenia dla zawartych przez Klienta i Vershold Umów Sprzedaży przed zmianą Regulaminu.
  3. Regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.
 11. KONTAKT

  • Vershold Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
  • adres: 02-092 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 16a,
  • numer KRS 0000629221, REGON 142114475
  • e-mail: kontakt@verstore.com
  • fax +48 22 846 34 17, tel. +48 22 376 27 91 | +48 603 258 866 (opłata za połączenie według cennika właściwego operatora)
Pełny regulamin - do pobrania w formacie PDF.